Política de privadesa Escola Coral La Nau UV

PROTECCIÓ DE DADES. INFORMACIÓ AMPLIADA

1.       Deure informació

El RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de les dades tractades en el marc de l´Escola Coral La Nau UV  és la Universitat de València-Estudi General (d´ara endavant la UV). Les dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar la participació en l´Escola Coral La Nau UV.

Les dades del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT són els següents:

Edifici del Rectorat

Av. Blasco Ibáñez, 13

46010 València

NIF: Q-4618001D

Delegat de Protecció de Dades: el Professor Doctor Javier Plaza Penadés

Correu electrònic: lopd@uv.es


La FGUV és l´ENCARREGAT DEL TRACTAMENT de les dades en virtut de l´encàrrec realitzat al seu favor per part de la UV per a la gestió administrativa i tècnica de l´Escola Coral La Nau UV. Així mateix és responsable del Registre d´activitats de tractament corresponent.

Les dades de l´ENCARREGAT DEL TRACTAMENT són els següents:

Carrer Amadeu de Savoia, 4 (46010) València

NIF: G- 46980207

Correu electrònic: fguv@uv.es

Delegat de protecció de dades de la FGUV:

Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València: el Professor Doctor Javier Plaza Penadés. Correu electrònic: lopd@uv.es

Base legal del tractament:

Les dades personals es tracten per a l´execució d´un contracte consistent en la participació en l´Escola Coral La Nau UV.

2. Garantia dels drets dels interessats

Els usuaris que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar l´accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al mateix, així com el dret a la portabilitat de les dades. 

Les persones interessades podran exercir els seus drets mitjançant l´enviament d´un correu electrònic dirigit a protdadesfguv@uv.es , o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d´un document d´identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a:

FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Carrer Amadeu de Savoia, 4 (46010) València

Assumpte: Escola Coral La Nau UV

3. Destinataris de les dades

Es preveuen les següents comunicacions de dades:

(I) A la directora de l’Escola  Coral la Nau de la UV: Mònica Perales i Massana.

(II) A la professora de Llenguatge Musical de l’Escola Coral: Inmaculada Mirapeix

(III) A l’entitat bancària Banc Santander per a la gestió dels pagaments que corresponguen.

(IV) A l’entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en l’assegurança.

(V) Les establides per obligació legal

4. Conservació de les dades

Les dades personals dels usuaris inscrits es conservaran durant la seua participació en ´Escola Coral La Nau UV.

En cas de haver-ho autoritzat expressament en el formulari d’inscripció, la FGUV us enviarà comunicacions electròniques amb l’objectiu d’informar-vos sobre possibles vacants en l’Escola Coral la Nau de la UV fins l’1 d’abril de 2019.

Les dades de les persones que estiguen en llista d’espera seran bloquejades durant el curs vigent, en acabar el curs es procedirà a destruir-les.

D´acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per a determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d´aquestes.

5. Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

L’autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació als tractaments és l’Agencia Española de Protección de Datos, carrer Jorge Juan, 6 (28001) Madrid i pàgina web: www.agpd.es

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar