Ajudes socials externes

En esta pàgina incloem informació de les ajudes socials a què les famílies poden optar, tant de la Generalitat Valenciana com del Govern d´Espanya. No vos assegurem que estiguen actualitzades però, almenys, vos facilitem les de convocatòries d´altres anys, que vos ajudaran en el tràmit.

Si trobeu a faltar alguna o teniu coneixement d´altres que pugues ser beneficioses per a les nostres famílies, per favor, envieu un correu a: administracion.cudap@fundacio.es

 • 1. Ajudes MEC
 • 2. Ajudes per a bolquers
 • 3. Ajudes de trasport
 • 4.Informació sobre reducció de jornada per fill amb patologia greu a càrrec
 • 5. Informació sobre com sol·licitar la discapacitat
 • 6.Targeta sanitària SIP per a pacients amb TEA

1. Ajudes MEC

Beques i ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

Modalitats

 •  Ajudes i subsidis per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.
 •  Ajudes per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

Destinataris

Alumnes escolaritzats a centres educatius espanyols que acrediten la necessitat específica de rebre suport educatiu i tinguen els requisits establerts.

Requisits

 • Generals: Acreditar la necessitat específica de suport educatiu, d´acord amb els requeriments establerts en les bases de la convocatòria per a diferents situacions i tipus d´ajudes a concedir.
 • Econòmics.

Dotació

La quantia a concedir té diferents components, en funció dels requisits i circumstàncies de la persona sol·licitant.

Més informació:
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/infantil/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

2. Ajudes per a bolquers

Documentació

 • Informe del pediatre on s´especifique que utilitza bolquers i no controla esfínters.
 • Fotocòpia del certificat de discapacitat.
 • Fotocòpia DNI pares.
 • Fotocòpia del SIP de l’infant.

Tramitació

Al centre d´atenció primària (responsable de farmàcia o treballadora social).

3. Ajudes de trasport

Definició

S’adrecen a facilitar l´autonomia personal de persones amb problemes motors o sensorials i tenen la finalitat de propiciar el manteniment en el propi entorn familiar i social, d’incrementar la seua autonomia i d’afavorir les seues relacions i la integració en la societat.

Requisits

 • Tenir reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.
 • Tenir la residència legal en un domicili situat en un municipi de la Comunitat Valenciana.
 • Ser menor de 65 anys.
 • Tenir una renda individual o per càpita familiar inferior al doble de l´Indicador Públic de Renda d´Efectes Múltiples (*IPREM) per a l´exercici anterior al de la convocatòria.
 • Que la persona sol·licitant tinga deficiències de caràcter motor o sensorial que li suposen una pèrdua d´autonomia i li impedisquen o dificulten la mobilitat o la comunicació a través de mitjans normals.
 •  Idoneïtat de l´actuació o ajuda sol·licitada per cobrir la necessitat que planteja la persona sol·licitant, que ha de ser avaluada per l´òrgan instructor.

Modalitats

Les ajudes per desenvolupament personal poden ser:

 •  Ajudes tècniques i productes de suport.
 • Ajudes destinades a eliminar barreres arquitectòniques a l´interior de l´habitatge i adaptar funcionalment la llar.
 • Ajudes destinades a adaptar vehicles.
 • Ajudes per al transport.

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=369

4.Informació sobre reducció de jornada per fill amb patologia greu a càrrec

 http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Prestacionesfamilia10967/Prestacionnoeconomi5079/index.htm

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/cancerenfergrave2k11/index.htm

Informació general

Objectiu:

És un subsidi que compensa la pèrdua d´ingressos que pateixen els treballadors progenitors, adoptants o acollidors que redueixen la seua jornada de treball i el seu salari per tenir cura, de manera directa, contínua i permanent, del menor al seu càrrec afectat per càncer o una altra malaltia greu de les determinades legalment.

Causants:

Fills o menors acollits, a càrrec del beneficiari, menors de 18 anys, que necessiten atenció directa, continu i permanent per:

 • Patir càncer o malaltia greu que requerisca ingrés hospitalari de llarga durada, o
 • Necessiten continuar amb el tractament mèdic al domicili després del diagnòstic i l´hospitalització.

Beneficiaris:

Els treballadors per compte d´altri o propi, qualsevol que en siga el sexe, que reduïsquen la seua jornada de treball almenys un 50 % de la seua durada per tenir cura del menor.

Quan tots dos progenitors, adoptants o acollidors tinguen dret al subsidi, només es podrà reconèixer un d´ells.

Requisits:

 • Els progenitors, adoptants o acollidors, dins de cada unitat familiar, han d´estar afiliats i en alta en algun règim públic de la Seguretat Social o Mutualitat de Previsió Social establerta pel corresponent col·legi professional.
 • Tenir el període de cotització exigit:

Menors de 21 anys: no s´exigeix període mínim de cotització.

Entre els 21 anys complits i els 26: 90 dies cotitzats dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data de l´inici del descans o, alternativament, 180 dies cotitzats al llarg de la vida laboral.

Majors de 26 anys: 180 dies cotitzats dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de l´inici del descans o, alternativament, 360 dies cotitzats al llarg de la seua vida laboral.

 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Quanties:

Subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d´incapacitat temporal derivada de contingències professionals, o de contingències comunes quan no s´haja optat per la cobertura d´aquelles, amb aplicació del percentatge de reducció que experimente la jornada de treball.

Impresos i documentació:

S´ha d’aportar la sol·licitud, segons el model aprovat a aquest efecte, i els documents necessaris per a l´acreditació de la identitat i de les circumstàncies determinants del dret.

5. Informació sobre com sol·licitar la discapacitat

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=376

Documents

6.Targeta sanitària SIP per a pacients amb TEA

L’objectiu d’aquest acord és millorar l’atenció i l’accessibilitat de les persones afectades d’autisme, i també dels seus cuidadors i cuidadores, mitjançant la personalització de l’atenció.

Es tracta d’un distintiu AA que se situarà a la part superior dreta de la targeta sanitària individual i facilitarà l’acompanyament al cuidador o la cuidadora principal, donarà al o a la pacient un tracte personalitzat i coordinarà les cites per a acurtar, tant com es puga, la seua permanència als centres sanitaris a fi d’evitar la desorientació i l’ansietat que pateixen aquestes persones quan es troben en un lloc que no els resulta familiar. 

Quins són els avantatges de la targeta sanitària preferent?

Totes les persones que tinguen aquesta targeta seran ateses de forma prioritària als centres de salut, centres d’especialitats, consultes externes, urgències i hospitals, minimitzant el temps d’espera i respectant l’hora que han sigut citats, de manera que estiguen en aquests centres sanitaris el menor temps possible.

Un altre dels avantatges és que la persona afectada podrà ser acompanyada sempre dels cuidadors o cuidadores en les visites i proves que haja de realitzar (sempre que la situació clínica ho permeta).

Proporcionar les cites (consulta, proves…) de forma coordinada és un altre dels objectius que, com hem indicat abans, ajudarà a reduir, en la mesura que siga possible, les visites i l’estada del o la pacient i/o el cuidador la cuidadora als centres sanitaris.

Prioritza l’atenció en consultes externes i centres d’atenció primària, procurant en la mesura del possible minimitzar els temps d’espera entre l’arribada al centre sanitari i el moment de la visita, en relació amb l’hora prèviament concertada.

Com i on es pot obtenir aquesta targeta preferent?

La targeta SIP d’accessibilitat preferent es pot sol·licitar al centre de salut a què pertany el o la pacient i als punts on es tramiten les targetes SIP.

El distintiu d’acompanyament, accessibilitat i suport (AA) s’inclou en la targeta SIP, per això cal substituir l’actual targeta SIP del o la pacient per una de nova. Per a obtenir aquest distintiu s’ha d’aportar un document, expedit pel metge o la metgessa de capçalera, el pediatre o la pediatra o l’especialista que tracta el o la pacient, en què es faça constar que a aquest/a se li ha de proporcionar una targeta SIP nova amb aquest distintiu.

Punts d’informació sobre la targeta preferent

 Són diversos els punts on podem obtenir informació sobre aquesta targeta:

 • Al taulell de cita prèvia del centre de salut de referència de la persona, preguntant al personal d’administració.
 • Als serveis d’atenció́ i informació́ al o la pacient (SAIP) situats al centre de salut, centre d’especialitats o a l’hospital que tinga assignat.
 • Telefonant a informació sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

 

 

                                Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar