Preguntes freqüents

PREGUNTES FREQÜENTS

Si tinc una discapacitat, on he de dirigir-me per a sol·licitar recursos, suports o informació?

En la Universitat de València comptes amb la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD). En ella pots sol·licitar una entrevista en la qual se´t facilitarà informació, es valoraran les teues necessitats i se´t proposaran els recursos i suports que hi ha a la teua disposició per a poder cursar els teus estudis en igualtat de condicions.

Quins avantatges té l´existència de la "UPD"?

La UPD és un servei orientat a la comunitat universitària que proporciona atenció especialitzada en matèria de discapacitat. En aquest servei podràs trobar beneficis com:

 • Informació sobre la normativa en vigor en la UV.
 • Assessorament acadèmic (planificació d´horaris, tècniques d´estudi, elecció de nombre de crèdits i matèries optatives, orientació en l´elecció de pràctiques...)
 • Assessorament vocacional.
 • Avaluació de les necessitats educatives específiques.
 • Adaptació de material, adaptacions d´aula, productes de suport.
 • Recolze de voluntariat, etc…

Què he de fer per a sol·licitar adaptacions en els exàmens i/o en el procés d´aprenentatge?

Posar-te en contacte amb la UPD a través dels canals esmentats i es valorarà l´adequació de la teua sol·licitud.

M´ofereix aquest servei atenció psicològica?

No, la UPD és un servei orientat a l´equiparació d´oportunitats en l´àmbit universitari. Si el que cerques és atenció psicològica, la Universitat de València, ofereix un Servei d´Assessorament Psicològic, Sexológic i Psicoeducatiu a través del SEDI (Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants de la Universitat de València):

http://www.uv.es/uvweb/estudiantes_uv/es/assessorament-orientacio/assessorament/assessorament-psicologic-sexologic-psicoeducatiu-1285852858523.html 

He de pagar alguna quota per utilitzar el Servei de la UPD?

Per descomptat que no; és un servei més que presta la universitat en la qual estàs matriculat/a.
En tot cas, et suggerim que ho utilitzes per a assessorar-te i així pugues cursar els teus estudis en igualtat de condicions que la resta dels teus companys.

Com puc contactar amb la UPD?

Per a contactar amb la UPD pots utilitzar qualsevol dels següents recursos:

VOLUNTARIS

Què he de fer per a ser voluntari@?

Per a ser voluntari@ pots emplenar el formulari que es troba en la nostra pàgina web i nosaltres ens posarem en contacte amb tu. Si vols, també pots cridar-nos a la UPD, al número de telèfon: 96 398 34 26 i concertar una cita.

Necessite formació prèvia per a ser voluntari@?

No. Des de la UPD oferim formació per al desenvolupament adequat de les activitats.

Existeix algun segur per al Voluntariat?

Sí. L´article 6 de la llei del voluntariat de 1996, arreplega el dret dels voluntari@s a ser assegurats contra els riscos d´accident i malaltia derivats directament de l´exercici de l´activitat voluntària.

Es pot convalidar el voluntariat en la UPD per crèdits ECTS?

Sí. És necessari haver rebut el curs de formació bàsica de la UPD i realitzar un nombre d´hores determinat d´activitats. 

ESTUDIANTS

Accés

M´adapten les Proves d´Accés a la Universitat (P.A.O./Selectivitat)?

Sí, si tens un certificat de discapacitat amb un 33%, o superior, tens dret al fet que s´adapten les P.A.O. o Selectivitat a les necessitats específiques que requerisques.

Pots trobar més informació en la pàgina web d´accés a la UV.: http://www.uv.es/acces  

Què significa el 5% de reserva de places per a universitaris amb discapacitat?

En cada titulació es reserven un 5% del total de les places disponibles per a aquells estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Per a accedir per aquest contingent, s´ha d´aportar el certificat de discapacitat, expedit per l´òrgan oficial competent.

Puc realitzar la matrícula sense anar a la Facultat?

Seguint l´article 4 de la normativa de la Universitat de València (ACGUV 101/2010), el primer any és obligatòria la matrícula assistida en el centre. La resta dels anys pots utilitzar l´opció d´automatrícula per a dur a terme la gestió a través d´Internet.
Si per alguna raó especial no pogueres acudir el primer any de matrícula al teu centre, consulta-ho amb la secretaria de la teua Facultat o Escola Universitària per a intentar trobar una solució alternativa.

On puc cercar allotjament accessible?

Si vols obtenir informació sobre allotjament has de contactar amb el SEDI, Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants de la Universitat de València: http://www.uv.es/dise/ 

Normativa

Necessite aprovar un nombre de crèdits mínim per curs?

Sí. El teu primer any en la titulació has d´aprovar un mínim de 12 crèdits. En cas d´estar cursant una doble titulació hauràs de superar almenys 48 crèdits. Veure normatives vigents: 

http://sestud.uv.es/varios/normativa/permanencia.pdf http://www.uv.es/=sgeneral/reglamentacio/doc/estudis/c53.pdf 

Què passa si no aprove el mínim establit?

No et podràs matricular en la mateixa titulació fins a passats 2 anys acadèmics. La UV promourà l´efectiva adequació del reglament de permanència a les necessitats del col·lectiu d´estudiants amb discapacitat, mitjançant la valoració de cada cas concret.

Quantes convocatòries tinc per a aprovar una assignatura? 

Existeixen sis convocatòries per a superar cada assignatura. Es considerarà que la condició de no presentat en l´acta no consumeix convocatòria. La persona que acredite l´existència d´una causa personal justificada que poguera haver influït en el seu rendiment (malaltia greu o qualsevol altra causa de força major) podrà sol·licitar al deganat o adreça del centre la decisió sobre el seu cas.

Taxes

Respecte a la matrícula, com a estudiant amb discapacitat, tinc dret a la matrícula gratuïta?

Si disposes de Certificat de Discapacitat, amb un percentatge de 33% o més i ho fas constar en la matrícula, tindràs l´exempció total del pagament de taxes. Aquesta exempció inclou tota assignatura o curs que siga oficial:

 • Matrícula d´assignatures troncals i obligatòries (en diplomatura i llicenciatura).
 • Matrícula d´assignatures de formació bàsica i obligatòria (en graus).
 • Matrícula d´assignatures optatives.
 • Postgraus Oficials de la Universitat de València.
 • D´altra banda, qualsevol certificat (notes, estudis, títol...) emès sobre un estudi oficial és també gratuït.

Tinc exempció de taxes si sóc pensionista o m´han concedit una incapacitat permanent? 

Sí, segons l´art. 1.2 de la llei 51/2003 de 2 de desembre d´Igualtat d´Oportunitats, no Discriminació i Accessibilitat Universal de les persones amb discapacitat. Partint d´aquest article es considerarà que presenten una discapacitat en grau igual o superior al 33 %, els pensionistes de la Seguretat Social, aquelles persones que tinguen reconeguda una pensió d´incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa i als pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Beques

Existeix algun altre tipus d´ajuda econòmica per a estudiants amb discapacitat?

En l´actualitat hi ha fundacions que anualment ofereixen beques per a estudiants amb discapacitat. Si vols estar al dia de les convocatòries de beques que van apareixent només has de consultar la nostra pàgina web o demanar-nos una cita.

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

Existeix alguna normativa específica para PDI amb discapacitat?

SÍ, la UV va aprovar per Consell de Govern de 28 de març de 2013 (ACGUV 40/2013) el Reglament de mesures per a la integració del personal docent i investigador amb discapacitat, que substitueix a l´anterior de data 31 d´octubre de 2007. A més existeix una convocatòria anual per a les ajudes econòmiques que sol publicar-se en el primer quadrimestre en la nostra pàgina web.

A qui va dirigida?

Al personal docent i investigador, funcionari o contractat laboral, que preste serveis en la UV preferentment en règim de dedicació a temps complet. 

Que es troben en situació administrativa de servei actiu i puguen acreditar la condició de discapacitat concedida per organisme oficial.

Quin tipus d´ajudes es contemplen?

1. Ajudes econòmiques a la carrera docent. Referides a l´adquisició de productes de suport específics, no concedits per altres convocatòries de la universitat o organismes oficials, i/o per a despeses derivades de personal de suport, per a compensar dificultats afegides en l´exercici de les tasques pròpies de docència i recerca.
2. Ajudes de suport a la docència. Referides a l´àmbit de l´exercici de les funcions docents, entre les quals s´inclou la reducció d´hores docents.

Les ajudes es concedeixen de manera automàtica?

No, s´ha de realitzar la sol·licitud pertinent en cada cas i presentar la corresponent documentació. S´avaluarà la idoneïtat de cada projecte personal presentat.Una vegada concedides, ha de sol·licitar-se la seua renovació anualment.

Per a les ajudes econòmiques, quin tipus de sol·licitud he de presentar i en quin període?

Les ajudes econòmiques s´adjudiquen per concursos que es convoquen al menys amb periodicitat anual. Solen publicar-se en el primer quadrimestre de l´any. 
En la convocatòria s´indica model de sol·licitud, període de presentació i documentació requerida.

Per a la reducció docent quina tipus de sol·licitud he de presentar i en quin període?

Entre les ajudes de suport a la docència la més sol·licitada és la reducció d´hores docents. En la nostra web i en la de RRHH-PDI pot consultar-se el model de sol·licitud establit. És preceptiu tenir condició de discapacitat en grau igual o superior al 33%. 

S´ha d´aportar una declaració jurada de no realitzar cap altra activitat relacionada amb la docència, que les inherents al seu règim de dedicació en la UV.

La sol·licitud ha de presentar-se per registre i considerant les dates següents:

 • Quan la reducció se sol·licite per a tot el curs acadèmic, fins al 30 d´abril del curs anterior. 
 • Quan la reducció se sol·licite per al segon quadrimestre, fins al 30 de setembre.

Quanta reducció docent es pot obtenir?

Depenent de les necessitats detectades i de la dedicació docent, des de cap fins a una reducció màxima de 100 hores.

La reducció es concedirà per al curs acadèmic o quadrimestre sol·licitat. Per a cursos successius, s´haurà de presentar nova sol·licitud.

Es realitza algun tipus de valoració respecte a cada situació docent?

Abans de ser valorada la petició de reducció de crèdits per la Comissió Avaluadora, és preceptiu mantenir una entrevista a la qual assistiran, com a mínim, un metge/a de el Servei de Prevenció i Medi ambient, un psicòleg/a de la UPD i un altre membre de la Comissió. La seua finalitat és conèixer de manera més confidencial les dificultats que la discapacitat implica en el desenvolupament de la carrera docent.

Qui resol les sol·licituds?

La UV ha nomenat una Comissió Avaluadora, constituïda per: el vicerector/a amb competències en matèria de PDI, que la presidirà, dos mèdics/as del Servei de Prevenció i Medi ambient, dos psicòlegs/as de la UPD, el president/a de la Junta de PDI i el president/a de el Comitè d´empresa.

 

 

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar