Atenció al PDI / PAS

Tècnic entrevistant un pdi
La UVEG, mitjançant el Reglament de mesures per a la integració del personal docent i investigador,  aprovat en Consell de Govern de 28 de març de 2013 (ACGUV 40/2013),que substitueix a l´anterior amb data 31 d´octubre de 2007, pretén afavorir diverses mesures per a garantir la integració i l’equiparació d´oportunitats del PDI amb discapacitat.

Les activitats que es realitzen amb més freqüència són:
  • Informació i assessorament al personal docent.
  • Avaluació de les necessitats i la funcionalitat de les demandes plantejades.
  • Elaboració d´informes per a les diferents instàncies universitàries.
  • Informació als òrgans competents de la UVEG sobre les necessitats detectades.
  • Coordinació amb entitats públiques i privades, si escau, per a facilitar les accions necessàries que garantisquen la plena autonomia i la igualtat d´oportunitats.

Nivells d´ajudes

Hi ha ajudes de diversa índole per a compensar els desavantatges i dificultats que apareixen en el desenvolupament de la tasca docent.

  • Ajudes econòmiques a la carrera docent. Estan destinades a l´adquisició d’objectes de suport o despeses derivades del personal de suport. S´adjudiquen per mitjà de concursos que es convoquen al menys amb una periodicitat anual, normalment el primer trimestre de l´any. És perceptiu comptar amb un certificat de discapacitat en grau igual o superior al 33%. Per participar-hi cal emplenar un model d´instància que apareix en cada convocatòria, i presentar la documentació addicional que s’hi indica.
  • Ajudes de suport a la docència. Es refereixen a l´àmbit de l´exercici de les funcions docents, entre les quals s’inclou la reducció de crèdits. Model de sol·licitud en aquest ellaç.
Les reduccions docents es poden sol·licitar quan es compte amb certificat de discapacitat en grau igual o superior al 33%, i considerant les dates següents:
  • Quan la reducció se sol·licite per a tot el curs acadèmic, fins al 30 d´abril del curs anterior.
  • Quan la reducció se sol·licite per al segon quadrimestre, fins al 30 de setembre.
La sol·licitud s’ha de presentar juntament amb la documentació acreditativa i una declaració jurada de no realitzar cap altra activitat relacionada amb la docència més que la inherent al règim de dedicació en la UVEG.
La reducció es concedirà per al curs acadèmic o quadrimestre sol·licitat. Per a cursos successius, s´haurà de presentar nova sol·licitud.

Resolució

La UVEG ha constituït una comissió avaluadora que es reuneix amb la freqüència requerida en funció dels terminis i les necessitats que es detecten. La seua funció és valorar i informar sobre la idoneïtat de cada projecte personal que es presente. 
Està constituïda pel vicerector o vicerectora amb competències en matèria de PDI, que la presidirà, dos metges o metgesses del Servei de Salut i Qualitat Ambiental, dos psicòlegs o psicòlogues de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat, el president o presidenta de la Junta de PDI i el president o presidenta del Comitè d´Empresa.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar