Atenció al PDI / PAS

Tècnic entrevistant un pdi

Amb aquest programa, la UPD pretén establir i configurar mesures d’acció positiva i d’igualtat d’oportunitats idònies per promoure els drets del personal d’administració i del personal docent i investigador amb discapacitat, així com facilitar l’eliminació dels obstacles que s’oposen a la seua plena inclusió en la vida universitària.

Les accions dutes a terme amb més freqüència són:

 • Informació i assessorament específic.
 • Avaluació de les necessitats i funcionalitat de les demandes plantejades.
 • Emissió d’informes a les instàncies universitàries corresponents.
 • Informació als òrgans competents de la UVEG de les necessitats detectades.
 • Coordinació amb entitats públiques i privades, si així s’esdevé, per facilitar les accions necessàries per garantir la plena autonomia i la igualtat d’oportunitats.

Serveis implicats

 • Serveis de RRHH-PDI / RRHH-PAS.
 • Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD).
 • Servei de Prevenció i Medi Ambient. 

Referides al PDI

Reglament de Mesures per a la Integració del Personal Docent i Investigador, aprovat en Consell de Govern de 28 de març de 2013 (ACGUV 40/2013), modificat en Consell de Govern de 31 de març de 2014 (ACGUV 30/2014), pretén afavorir diverses mesures per garantir la integració i equiparació d’oportunitats del PDI amb discapacitat. Per sol·licitar-les és preceptiu disposar del certificat de discapacitat amb grau igual o superior al 33% o equiparable, emès per un organisme oficial.

Nivells d’Ajudes

 • Ajudes econòmiques a la carrera docent. Estan destinades a l’adquisició de productes de suport i/o per a despeses derivades del personal de suport. S’ha d’emplenar un model d’instància, així, com la documentació addicional que en la mateixa s’indique. Les sol·licituds es resoldran en funció de la gravetat dels casos i la disponibilitat pressupostària.
 • Ajudes de suport a la docència, referides a l’àmbit de l’exercici de les funcions docents, entre les que s’inclou la reducció de crèdits de docència. Model de sol·licitud. Per a la reducció de crèdits, cal prendre en compte les següents dates:

Quan la reducció es sol·licita per a tot el curs acadèmic, es necessari presentar fins el 30 d’abril.

Quan la reducció es sol·licita per al segon quadrimestre, presentar fins el 30 de setembre.

La sol·licitud es presentarà per RG alhora amb la documentació acreditativa i una declaració jurada de no exercir cap activitat externa relacionada amb la docència, excepte les inherents al seu règim de dedicació a la UV.

La reducció es concedirà sols per al curs acadèmic o quadrimestre sol·licitat. Per cursos successius, s’haurà de presentar una nova sol·licitud, i no serà necessari aportar nova documentació excepte cas d’haver variació en l’estat de salut.

Resolució

La UVEG ha nomenat una Comissió Avaluadora que es reuneix amb la freqüència requerida en funció dels terminis i necessitats detectades. La seua funció és la de valorar i informar pel que fa a la idoneïtat de cada projecte personal presentat.

Qualsevol dubte o aclariment al respecte pot dirigir-se personalment a RRHH-PDI o a la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat o mitjançant correu electrònica a qualsevol de les següents adreces: servei.pdi@uv.es / pdipasdiscapacidad@uv.es

Referides al PAS

La UPD ofereix assessorament quan una persona amb discapacitat precisa d’algun tipus d’adaptació per al correcte desenvolupament del seu treball.

S’estableixen ajudes de diversa índole per compensar els desavantatges i dificultats que apareixen en el desenvolupament de les funcions pròpies de cada lloc de treball del PAS, tendint d’aquesta manera cap al desenvolupament personal i la potenciació de les relacions amb l’entorn de treball.

Nivells d’Ajudes

Ajudes de suport referides a l’àmbit de treball, prèvia valoració de les necessitats de cada usuari/ària:

 • Adaptació del lloc de treball i/o de l’entorn laboral en funció de les necessitats de la seua situació de discapacitat. Dependències accessibles.
 • Mesures d’adaptació i suport en el desenvolupament del treball, ajusts convenients de les tasques compatibles amb les dificultats.
 • Valoració de l’ús de productes de suport específics que faciliten el desenvolupament de les funcions professionals.

Davant qualsevol dubte o necessitat d’aclariment al respecte, pot consultar personalment al servei de RRHH-PAS o a la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat i també mitjançant qualsevol dels correus electrònics següents: 

pas@uv.es / pdipasdiscapacidad@uv.es

Les mesures previstes d’adaptació/recursos seran facilitats per la unitat o departament d’on depenga la persona sol·licitant.

Reduccions de jornada i sol·licitud:

La Universitat de València aplica el Decret 175/2006, que regula les condicions de treball del personal al servei de l’Administració del Consell, pel que fa a les reduccions de jornada.

Aquestes reduccions (establertes en els articles 7 i 8 del Decret 175/2006), poden ser sol·licitades tant per personal amb discapacitat, com per conciliació de la vida laboral i familiar del personal empleat públic, bé per malalties cròniques pròpies, o de membres familiars.

Les reduccions poden generar una pèrdua econòmica, o no, depenent de les situacions a que fa menció l’article 7 de l’esmentat Decret.

Les sol·licituds de reducció s’hauran de tramitar directament en el servei de RRHH-PAS de la UV. Tant la informació dels tipus de reducció com la documentació i model d’instància poden trobar-se en el següent enllaç:

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar