Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP)

Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP)

El Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP) és un centre singular de la Universitat de València constituït per acord entre aquesta Universitat i la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana signat el 28 de març de 2006.

El principal objectiu del Centre és que els xiquets que presenten trastorns en el seu desenvolupament o tenen risc de patir-los reben, seguint un model que considere els aspectes biopsicosocials, tot allò que des del vessant preventiu i assistencial puga potenciar la seua capacitat de desenvolupament i de benestar, possibilitant de la manera més completa la seua integració en el medi familiar, escolar i social, així com la seua autonomia personal. Totes les accions i intervencions que es duen a terme en atenció primerenca han de considerar no sols al xiquet, sinó també a la família i al seu entorn.

Activitats

L´atenció directa es descompon en diferents programes:

1. Acollida: A cada família se li designa un tutor (el coordinador o el psicopedagog) que és la persona encarregada de rebre-la i realitzar aquesta primera entrevista dins del procés d´acollida, i a partir d´aquest moment és qui dirigirà tot el procés i acompanyarà la família en tot moment.

2. Avaluació i diagnòstic: El procés de valoració suposa un estudi global i en profunditat del desenvolupament del xiquet o la xiquesta i la família. Implica l´observació del menor, l´administració de diferents tests, escales i proves diagnòstiques, l´elaboració d´un Programa Individual de Treball (PIT) on s´expliquen els objectius a treballar i una coordinació de tots els professionals implicats en aquest procés. El procés finalitza amb l´entrevista de devolució amb la família per a explicar-li les valoracions realitzades i els resultats, consensuar el PIT, lliurar-li l´informe de valoració i planificar les sessions d´intervenció.

3. Atenció terapèutica al xiquet o la xiqueta: Una acció terapèutica és una sessió de 45 minuts en què el terapeuta realitza les activitats programades amb el menor en presència o no del pare i/o la mare segons els casos. Al seu torn es divideix en les següents àrees com:
- Fisioteràpia: Sustentat per dos professionals amb titulació específica en Fisioteràpia i Atenció Primerenca.
- Logopèdia: Està suportat per un únic professional amb titulació específica de logopeda.
- Estimulació sensorial i cognitiva: Engloba totes aquelles activitats que es dirigeixen a millorar el funcionament cognitiu en general (memòria, atenció, ubicació espaitemporal, simbolització, relació causa-efecte, etcètera). En l´actualitat aquest programa es du a terme per tres professionals amb formació base de Magisteri (Educació Especial i Audició i Llenguatge) i Logopèdia.
- Atenció terapèutica: Les sessions de grup es desenvolupen els dimarts i els dijous a la vesprada i tenen una duració d´una hora i quinze minuts. En elles es treballen aspectes que en sessions individuals no poden ser tractats. Està dirigida a xiquets i xiquetes amb dificultats en la comunicació i el llenguatge. El grup es compon de cinc xiquets i xiquetes i està dirigit per dos o tres terapeutes.
- Orientació a la família: Es desglossa en accions d´acollida (les realitzades en el moment d´entrada del xiquet o la xiqueta en el CUDAP); accions puntuals (cada vegada que les famílies les requereixen i poden tindre diferents objectius, disminuir l´ansietat, planificació, la modificació o adaptació de l´entorn, millorar les competències dels pares i les mares en el tractament del xiquet o la xiqueta); i escola de pares i mares (són reunions formals amb pares i/o mares de xiquets i xiquetes que presenten una mateixa problemàtica i que persegueixen optimitzar esforços i aprofitar l´experiència i interacció que es produeix entre iguals).

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar