Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP)

Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP)

El Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP) és un centre singular de la Universitat de València constituït per acord entre aquesta Universitat i la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana signat el 28 de març de 2006.

El principal objectiu del Centre és que els xiquets i les xiquetes que presenten trastorns en el seu desenvolupament o tenen risc de patir-los reben, seguint un model que considere els aspectes biopsicosocials, tot allò que des del vessant preventiu i assistencial puga potenciar la seua capacitat de desenvolupament i de benestar, possibilitant de la manera més completa la seua integració en el medi familiar, escolar i social, així com la seua autonomia personal. Totes les accions i intervencions que es duen a terme en atenció primerenca han de considerar no sols al menor, sinó també a la família i al seu entorn.

Activitats

L ́atenció directa es descompon en diferents programes:

1. Acollida: A cada família se li designa un tutor (el coordinador o el psicopedagog) que és la persona encarregada de rebre-la i realitzar aquesta primera entrevista dins del procés d ́acollida, i a partir d ́aquest moment és qui dirigirà tot el procés i acompanyarà la família en tot moment.

2. Avaluació i diagnòstic: El procés de valoració suposa un estudi global i en profunditat del desenvolupament del xiquet o la xiqueta i la família. Implica l ́observació del menor, l ́administració de diferents test, escales i proves diagnòstiques, l ́elaboració d ́un Programa Individual de Treball (PIT) on s ́expliquen els objectius a treballar i una coordinació de tots els professionals implicats en aquest procés. El procés finalitza amb l ́entrevista de devolució amb la família per a explicar-li les valoracions realitzades i els resultats, consensuar el PIT, lliurar-li l ́informe de valoració i planificar les sessions d ́intervenció.

3. Atenció terapèutica al xiquet o la xiqueta: Una acció terapèutica és una sessió de 45 minuts en què el terapeuta realitza les activitats programades amb el menor en presència o no del pare i/o la mare segons els casos. Al seu torn es divideix en les següents àrees com:
- Fisioteràpia: Sustentat per dos professionals amb titulació específica en Fisioteràpia i Atenció Primerenca.
- Logopèdia: Està suportat per un únic professional amb titulació específica de logopeda.
- Estimulació sensorial i cognitiva: Engloba totes aquelles activitats que es dirigeixen a millorar el funcionament cognitiu en general (memòria, atenció, ubicació espai-temporal, simbolització, relació causa-efecte, etcètera). En l ́actualitat aquest programa es du a terme per tres professionals amb formació base de Magisteri (Educació Especial i Audició i Llenguatge) i Logopèdia.
- Atenció terapèutica: Les sessions de grup es desenvolupen els dimarts i els dijous a la vesprada i tenen una duració d ́una hora i quinze minuts. En elles es treballen aspectes que en sessions
individuals no poden ser tractats. Està dirigida a xiquets i xiquetes amb dificultats en la comunicació i el llenguatge. El grup es compon de cinc xiquets i xiquetes i està dirigit per dos o tres terapeutes.
- Orientació a la família: Es desglossa en accions d ́acollida (les realitzades en el moment d ́entrada del xiquet o la xiqueta en el CUDAP); accions puntuals (cada vegada que les famílies les requereixen i poden tindre diferents objectius, disminuir l ́ansietat, planificació, la modificació o adaptació de l´entorn, millorar les competències dels pares i les mares en el tractament del xiquet o la xiqueta); i escola de pares (són reunions formals amb pares i/o mares de xiquets i xiquetes que presenten una mateixa problemàtica i que persegueixen optimitzar esforços i aprofitar l ́experiència i interacció que es produeix entre igua

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar