Perfil de contractant

El Perfil de Contractant de la Fundació General de la Universitat de València (FGUV) està allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic,
d´acord amb el legalment exigit en la normativa de contractació pública.

El Perfil de Contractant es pot consultar en el següent enllaç

Benvinguts al Perfil de Contractant de la FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, qui després de l´aprovació i entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del Sector Públic, ha passat a tindre la consideració de poder adjudicador. 

Derivat de l´anterior, i en compliment de les previsions de la citada norma, la nostra organització ha procedit a elaborar unes Instruccions Internes de Contractació d´obligat compliment que garantisquen l´observança i l´efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat i igualtat i no discriminació en l´adjudicació dels seus contractes.

L´accés a les publicacions, anuncis i informacions que, si escau, resulten necessàries es realitzarà a través d´aquesta pàgina web.

Licitacions:

Informació relativa a contractacions:

AVÍS: A partir del dia 9 de març de 2018, les presents instruccions internes de contractació únicament seran aplicables als expedients de contractació iniciats abans de l´entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar