Cursos Desistiment

8. DESISTIMENT 

Conforme estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, i a part de les excepcions legalment establides, si es matricula en un curs, té dret a desistir del mateix en el termini de 14 dies naturals, sense necessitat de justificació i sense penalització alguna. 

En tractar-se d´un curs, que no haja començat, pot exercitar el seu dret de desistiment dins dels catorze (14) dies naturals des de l´endemà al de l´acceptació de la matrícula, es a dir, moment en que l´usuari rebrà un correu electrònic informant que la matrícula s´ha realitzat satisfactòriament. 

Per a exercir el dret de desistiment, haurà de notificar la seua decisió de desistir del contracte amb una declaració inequívoca (per exemple una carta enviada per fax o correu electrònic a protdadesfguv@uv.es). 

També pot utilitzar el formulari online de desistiment, accedint al següent enllaç: http://www.fundacio.es/deptinf/index.asp?pagina=1020&idioma=val. En aquest cas, li comunicarem per correu electrònic la recepció d´aquest desistiment.


Per a complir el termini de desistiment, n´hi ha prou que la comunicació relativa a l´exercici d´aquest dret siga enviada abans que vença el termini corresponent. 

Conseqüències del desistiment: 

En cas de desistiment, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè sense demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se´ns informe de la seua decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateixos mitjans de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que vostè haja disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar