Ajudes socials externes

En esta pàgina incloem informació de les ajudes socials a què les famílies poden optar, tant de la Generalitat Valenciana com del Govern d´Espanya. No vos assegurem que estiguen actualitzades però, almenys, vos facilitem les de convocatòries d´altres anys, que vos ajudaran en el tràmit.

Si trobeu a faltar alguna o teniu coneixement d´altres que pugues ser beneficioses per a les nostres famílies, per favor, envieu un correu a: administracion.cudap@fundacio.es

Ajudes MEC

 Beques i ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

Modalitats

Ajudes i subsidis per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.

• Ajudes per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

Destinataris

Alumnes escolaritzats a centres educatius espanyols que acrediten la necessitat específica de rebre suport educatiu i tinguen els requisits establerts.

Requisits

 • Generals: Acreditar la necessitat específica de suport educatiu, d´acord amb els requeriments establerts en les bases de la convocatòria per a diferents situacions i tipus d´ajudes a concedir.
 • Econòmics.

Dotació

La quantia a concedir té diferents components, en funció dels requisits i circumstàncies de la persona sol·licitant.

Més informació:
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/infantil/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html


Ajudes per a bolquers

Documentació

 • • Informe del pediatre on s´especifique que utilitza bolquers i no controla esfínters.
  • Fotocòpia del certificat de discapacitat.
  • Fotocòpia DNI pares.
  • Fotocòpia del SIP de l’infant.

Tramitació

Al centre d´atenció primària (responsable de farmàcia o treballadora social).

 

Ajudes de trasport

Definició

S’adrecen a facilitar l´autonomia personal de persones amb problemes motors o sensorials i tenen la finalitat de propiciar el manteniment en el propi entorn familiar i social, d’incrementar la seua autonomia i d’afavorir les seues relacions i la integració en la societat.

 Requisits

 • Tenir reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.

• Tenir la residència legal en un domicili situat en un municipi de la Comunitat Valenciana.
• Ser menor de 65 anys.

• Tenir una renda individual o per càpita familiar inferior al doble de l´Indicador Públic de Renda d´Efectes Múltiples (*IPREM) per a l´exercici anterior al de la convocatòria.

• Que la persona sol·licitant tinga deficiències de caràcter motor o sensorial que li suposen una pèrdua d´autonomia i li impedisquen o dificulten la mobilitat o la comunicació a través de mitjans normals.

• Idoneïtat de l´actuació o ajuda sol·licitada per cobrir la necessitat que planteja la persona sol·licitant, que ha de ser avaluada per l´òrgan instructor.

Modalitats

Les ajudes per desenvolupament personal poden ser:

 •  Ajudes tècniques i productes de suport.
 • Ajudes destinades a eliminar barreres arquitectòniques a l´interior de l´habitatge i adaptar funcionalment la llar.
 • Ajudes destinades a adaptar vehicles.
 • Ajudes per al transport.

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=369


Informació sobre reducció de jornada per fill amb patologia greu a càrrec

 http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Prestacionesfamilia10967/Prestacionnoeconomi5079/index.htm

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/cancerenfergrave2k11/index.htm

Informació general

Objectiu:

És un subsidi que compensa la pèrdua d´ingressos que pateixen els treballadors progenitors, adoptants o acollidors que redueixen la seua jornada de treball i el seu salari per tenir cura, de manera directa, contínua i permanent, del menor al seu càrrec afectat per càncer o una altra malaltia greu de les determinades legalment.

Causants:

Fills o menors acollits, a càrrec del beneficiari, menors de 18 anys, que necessiten atenció directa, continu i permanent per:

 • Patir càncer o malaltia greu que requerisca ingrés hospitalari de llarga durada, o
 • Necessiten continuar amb el tractament mèdic al domicili després del diagnòstic i l´hospitalització.

Beneficiaris:

Els treballadors per compte d´altri o propi, qualsevol que en siga el sexe, que reduïsquen la seua jornada de treball almenys un 50 % de la seua durada per tenir cura del menor.

Quan tots dos progenitors, adoptants o acollidors tinguen dret al subsidi, només es podrà reconèixer un d´ells.

Requisits:

 • Els progenitors, adoptants o acollidors, dins de cada unitat familiar, han d´estar afiliats i en alta en algun règim públic de la Seguretat Social o Mutualitat de Previsió Social establerta pel corresponent col·legi professional.
 • Tenir el període de cotització exigit:

Menors de 21 anys: no s´exigeix període mínim de cotització.

Entre els 21 anys complits i els 26: 90 dies cotitzats dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data de l´inici del descans o, alternativament, 180 dies cotitzats al llarg de la vida laboral.

Majors de 26 anys: 180 dies cotitzats dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de l´inici del descans o, alternativament, 360 dies cotitzats al llarg de la seua vida laboral.

 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Quanties:

Subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d´incapacitat temporal derivada de contingències professionals, o de contingències comunes quan no s´haja optat per la cobertura d´aquelles, amb aplicació del percentatge de reducció que experimente la jornada de treball.

Impresos i documentació:

S´ha d’aportar la sol·licitud, segons el model aprovat a aquest efecte, i els documents necessaris per a l´acreditació de la identitat i de les circumstàncies determinants del dret.

 

Informació sobre com sol·licitar la discapacitat

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=376

Documents

 

                                  Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar